به نظر شما خطرناک ترین شهر جهان کجاست؟
به نظر شما خطرناک ترین شهر جهان کجاست؟
جام حوادث؛ شهر سان پدرو سولا در هندوراس، با بیشترین آمار قتل در دنیا، خطرناک ترین شهر جهان محسوب می شود.

این شهر که در مکزیک قرار دارد، برای دومین سال متوالی میان پرجنایت ترین شهرهای دنیا، رتبه نخست را کسب کرده است. به گفته مق